Your credit everywhere

Allmänna villkor Frogtail-Kredit

FOLKEFINANS NORGE, FILIAL SVERIGE, ORG. NO. 516404-7044 OKTOBER 2019.

1. Allmän information

Folkefinans AS Norge Filial Sverige (”Frogtail”) erbjuder avbetalningskrediter med individuella löptider till privatpersoner. Aktuella räntor och kostnader för våra krediter finns på vår hemsida eller lämnas av vår kundservice, samt anges i Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation vid godkänd kreditansökan. Frogtail gör en kreditprövning av samtliga ansökningar och inhämtar kreditupplysningsinformation från externa kreditupplysningsföretag.

2. Definitioner

Kredit- ett beviljat lån som Kredittagaren har rätt att nyttja.
Kredittagare- den person som har sökt eller beviljats Kredit av Frogtail.
Kreditavtal- dessa villkor, tillsammans med beviljad kreditansökan samt Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (”SEKKI”), är ett avtal om konsumentkredit mellan Frogtail och Kredittagaren.
Förfallodag - den dag en faktura senast ska vara betald, dvs pengarna ska vara Frogtail tillhanda senast på förfallodagen.
Avgiftsförteckning - en förteckning som beskriver de räntor och avgifter som Kredittagaren ska betala till Frogtail för den Kredit som beviljas av Frogtail enligt villkoren i dessa standardvillkor, som kan ändras i enlighet med punkt 19. Avgiftsförteckningen finns tillgänglig på webbsidan och kan även erhållas genom att kontakta kundservice.

3. Kredit

Efter ansökan kan Kredittagaren beviljas Kredit. Frogtail betalar ut Krediten till Kredittagarens bankkonto. I det fall kund har obetalda dröjsmålsavgifter eller andra resterande kostnader från föregående kredit, sker kvittning och avdrag från utbetalning av ny Kredit.

4. Återbetalning

Krediten samt ränta och kostnader ska vara betald senast på respektive Förfallodag genom inbetalning på det bank- eller plusgirokonto som Frogtail anvisar. Skyldighet att erlägga förfallna delar av fordran föreligger även om fysisk faktura ej erhållits. Förfallodag/förfallodagar och belopp anges vid kredittillfället samt på fakturan/fakturorna och anges i SEKKI. Kredittagaren ska alltid ange OCR-numret vid betalning. Om detta inte sker och Frogtail inte kan identifiera betalningen kommer betalningen inte att anses ha inkommit och Kredittagaren är då skyldig att betala dröjsmålsränta.

5. Förlängning av Kredit

Om Frogtail erbjuder förlängning för den enskilda Krediten har Kredittagaren möjlighet att förlänga det ursprungliga Kreditavtalets löptid genom att betala en förlängningsavgift innan den ursprungliga Förfallodagen passerat. Kredittagaren kan förlänga Kreditavtalets löptid med 30 dagar åt gången endast en (1) gång per Kreditavtal. De villkor som gäller för ansökan om Kredit gäller även vid förlängning av Kreditens löptid. Den avgift som utgår för förlängning av Kreditens löptid är i enlighet med vid var tid gällande prislista som avses i punkt 26. Frogtail förbehåller sig rätten att inte medge en förlängning utan att behöva ange orsak. I de fall Frogtail inte medger förlängning avräknas inbetalning mot samtliga på Krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning mot kapitalskulden sker.

6. Amorteringsplan

Kredittagaren har rätt att, på begäran och utan avgift under Kreditavtalets löptid, få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas (amorteringsplan).

7. Ränta

Kredittagaren ska betala ränta till Frogtail enligt en årlig räntesats som beräknas på vid var tid utestående skuld. Ränta debiteras från och med utbetalningsdagen. Den räntesats som gäller då Krediten lämnas är angiven på SEKKI. Ändring av räntan får ske med omedelbar verkan då det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Frogtail eller andra kostnadsförändringar som Frogtail inte skäligen kunde förutse och begränsa när Krediten lämnades.

Kreditgivaren tillämpar ovanstående villkor även till Kredittagarens förmån. Frogtail underrättar Kredittagaren om ränteändring innan den börjar gälla. Sådan underrättelse lämnas i läsbar och varaktig form som är eller görs tillgänglig för Kredittagaren.

8. Avgifter och kostnader

Kredittagaren är skyldig att utöver ränta betala särskild avgift till Frogtail som ersättning för de kostnader Frogtail har för Krediten. De särskilda avgifter som för närvarande gäller och som Kredittagaren ska betala till Frogtail finns angivna i detta Kreditavtal i punkt 26 och på Frogtails hemsida. Sådan avgift ska betalas när händelse eller åtgärd avgiften avser har inträffat eller blivit utförd.

Kredittagare ska även vara skyldig att till Frogtail betala andra avgifter än sådana som förorsakats av Frogtails kostnader för Krediten som sådan. Sådana avgifter utgår med de belopp och enligt de grunder i övrigt som Frogtail vid varje tid allmänt tillämpar. Frogtail lämnar på begäran upplysningar om gällande avgifter. Vid uppläggning av betalningsplan (som innebär en avvikelse från ordinarie betalningsvillkor) debiteras en administrativ ändringsavgift. Kredittagaren ska även ersätta Frogtails kostnader för att bevaka och driva in Frogtails fordran.

Frogtail får när som helst under avtalstiden besluta om höjning av särskild avgift i den mån Frogtails kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att täcka. Frogtail underrättar Kredittagaren om avgiftshöjning innan ändringen börjar gälla enligt punkten 19 i detta Kreditavtal.

Frogtail har rätt att kräva ersättning för kostnader som uppstått vid indrivning av förfallna belopp i enlighet med gällande lagstiftning.

9. Medgivande till betalning via Autogiro

Kredittagaren (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare (”Frogtail”) för betalning till denne på förfallodagen via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00:01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

10. Dröjsmålsränta och påminnelseavgift

Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, ska Kredittagaren betala en dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. Aktuell dröjsmålsränta framgår av punkt 26. Kredittagaren ska även betala ersättning för skriftlig betalningspåminnelse och inkassokrav med de belopp som anges i 4 § i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. eller annan föreskrift som ersätter denna. Om Frogtail måste driva fordran vidare till Kronofogdemyndighet och/eller domstol ska Kredittagaren ersätta Frogtail för de kostnader det innebär.

11. Indrivning och inkasso

Om betalning inte skett efter en påminnelse har Frogtail rätt att överlämna ärendet till inkasso varvid inkassoavgifter debiteras.

12. Avräkningsordning

Vid betalning har Frogtail rätt att avräkna samtliga för Krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning på kapitalskulden sker.

13. Uppsägning pga betalningsdröjsmål

Frogtail har rätt att säga upp Krediten till betalning i förtid om någon av följande omständigheter föreligger:

  1. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen,
  2. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter av kreditfordringen,
  3. Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen, eller
  4. Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin Kredit, om Kredittagaren inte genast efter uppsägningen ställer godtagbar säkerhet för krediten.

För Frogtails rätt att få betalt i förtid enligt punkt 1-3 gäller en uppsägningstid på fyra (4) veckor räknat från den tidpunkten då meddelandet om uppsägning kommer Kredittagaren till handa (”Uppsägningstiden”). Frogtails rätt till förtida återbetalning enligt punkt 1-3 gäller ej om Kredittagaren före utgången av Uppsägningstiden betalar samtliga förfallna belopp. Om Kredittagare avlider eller försätts i konkurs förfaller hela krediten till omedelbar betalning.

14. Kredittagarens rätt att lösa Kredit i förtid

Kredittagaren har enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) rätt att när som helst återbetala Krediten före den avtalade förfallodagen. Vid återbetalning i förtid har Frogtail rätt att utöver kreditbeloppet kräva in upplupen ränta intill återbetalningsdagen. Ingen ränteskillnadsersättning debiteras. Vid eventuell förtidslösen av Kredit skall Kredittagaren kontakta Frogtail per e-post, brev eller via telefon (se kontaktinfo i punkt 27 nedan). Vid sådan notifiering från Kredittagaren om förtidslösen ger Frogtail besked om exakta betalningsuppgifter inklusive belopp att återbetala. Om Kredittagaren inte lämnar sådan notifiering kommer Frogtail att placera eventuell betalning enligt befintligt Kredit och inte behandla sådan betalning som förtidslösen.

15. Kredittagarens rätt att frånträda Kreditavtalet inom 14 dagar (ångerrätt)

Kredittagaren har enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) ångerrätt avseende det ingångna Kreditavtalet. I det fall Kredittagaren vill åberopa sin ångerrätt och frånträda Kreditavtalet ska detta meddelas Frogtail inom 14 kalenderdagar från dagen då Kredittagaren mottar informationen i dessa villkor samt i SEKKI. Kredittagaren skall vid utövande av ångerrätten senast inom 30 kalenderdagar efter att Kredittagaren lämnade eller sände meddelande om att Kreditavtalet frånträds betala tillbaka kreditbeloppet. Frogtail äger rätt att därutöver, genom separat fakturering, kräva in upplupen ränta på kreditbeloppet räknat från och med den dag då Kredittagaren fick tillgång till Krediten t.o.m. den dag då kreditbeloppet återbetalats.

16. Överlåtelse av Kredit

Frogtail har rätt att helt eller delvis överlåta eller pantsätta sin fordran inklusive tillhörande personuppgifter enligt Kreditavtalet till annan. Kredittagaren har inte rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Kreditavtalet.

17. Ändring av kontaktuppgifter

Kredittagaren är skyldig att omedelbart underrätta Frogtail om ändring av adress, telefonnummer, e-post och andra kontaktuppgifter.

18. Identifiering

Frogtail äger rätt att begära in en vidimerad kopia av pass, körkort alt. legitimation. Vid behov kan även andra material relaterat till identifiering begäras, såsom kompletterande bankuppgifter. Frogtail äger även rätt att vidta åtgärder så som insamling av data ifrån Kredittagarens bank samt begära in kompletterande uppgifter för att säkerställa att kontot tillhör Kredittagaren.

19. Villkorsändringar

Kreditavtalet kan när som helst ändras på grund av förändringar av lagliga, ekonomiska och affärsrelaterade krav och/eller ändringar av den tekniska miljön och/eller ändringar av produkter eller tjänsters parametrar. Processen för att göra ändringar i Kreditavtalet är följande:

Frogtail meddelar Kredittagaren om de föreslagna ändringarna. Ändringarna träder i kraft omedelbart efter meddelandet (såvida de inte är till nackdel för Kredittagaren eller om de beror på tillämplig rätt). I annat fall har Kredittagaren rätt att avvisa ändringarna genom att säga upp Kreditavtalet inom 30 kalenderdagar från det Kredittagaren mottog meddelandet om förändringarna med e-post eller post. I sådana fall skall Kredittagaren betala igen alla belopp som förfallit enligt de villkor i Kreditavtalet som överenskommits mellan Frogtail och Kredittagaren, och Kreditavtalet upphör så snart de belopp som förfallit enligt avtalet har återbetalats. Om Kredittagaren inte begär att Frogtail ska säga upp Kreditavtalet inom 30 kalenderdagar efter att meddelandet om de föreslagna ändringarna mottogs anses Kredittagaren ha accepterat de föreslagna ändringarna. I sådana fall börjar ändringarna gälla 60 kalenderdagar från den dag då Kredittagaren meddelandes om de föreslagna ändringarna.

20. Meddelande

Meddelande som Frogtail sänder med brev till Kredittagaren skall anses ha nått Kredittagaren senast två (2) dagar efter avsändandet om brevet sänts till folkbokföringsadressen eller till den senaste adress Kredittagaren meddelat Frogtail. Meddelande som Frogtail sänder med elektroniskt textmeddelande (SMS) till Kredittagaren skall anses ha nått Kredittagaren senast sju (7) dagar efter avsändandet om SMS:et sänts till Kredittagarens, av Frogtail senast kända, mobilnummer.

Kredittagaren är medveten om och accepterar att information om Krediten, såsom saldo, uppgift om förfallet belopp, betalningspåminnelse m.m, kan komma att sändas ut via SMS till av Kredittagaren uppgivet mobilnummer och/eller via e-post till av Kredittagaren uppgivet e-postadress. Om mobilnumret och e-postadressen ändras ska Kredittagaren omedelbart underrätta Frogtail om det nya numret/e-postadressen.

21. Erbjudanden och kampanjer

Frogtail förbehåller sig rätten att avsluta en pågående kampanj eller ett erbjudande i förtid utan att behöva ange orsak till Kredittagaren. Rabatter, erbjudanden eller kampanjer gäller ej vid nyttjande av ångerrätt, förtidslösen eller uppsägelse.

22. Behandling av personuppgifter

Vi behandlar Kredittagarens personuppgifter enlig tillämplig lagstiftning. Frogtail är personuppgiftsansvarig för den behandling av låntagarens personuppgifter som vi utför. Vi behandlar dina personuppgifter för de ändamål och på det sätt som anges i vår personuppgiftspolicy som finns på www.frogtail.se/integritet.

23. Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Genom att ansöka om Kredit åtar Kredittagaren sig att vid var tid informera Frogtail om Kredittagaren eller någon Kredittagaren närstående har eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land eller en funktion i ledningen i internationell organisation. Kredittagaren skall även informera om varifrån de tillgångar kommer som hanteras inom ramen för affärsförbindelsen.

24. Begränsning av Frogtails ansvar

Frogtail är inte ansvarig för skada, som beror på omständighet utanför Frogtails kontroll såsom svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om Frogtail själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada, som kan uppkomma i andra fall, skall inte ersättas av Frogtail om denne förfarit med normal aktsamhet. Frogtail ansvarar inte för indirekt skada om inte skadan orsakats av Frogtails vårdslöshet eller grova vårdslöshet.

25. Klagomål och tvister

Vid eventuella frågor eller klagomål kan Kredittagaren i första hand vända sig till Frogtails kundtjänst: tel. 0770-99 20 00 eller e-post: info@frogtail.se. Kredittagaren kan vid missnöje med Frogtails hantering också vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden: tel. 08-555 01 700, eller per brev: Box 174, 101 23 Stockholm.

26. Avgiftsförteckning

Påminnelseavgift: 60 svenska kronor
Dröjsmålsränta: 3% per månad
Förlängningsavift: 350 svenska kronor

27. Kontaktuppgifter Frogtail

Folkefinans AS Norge Filial Sverige
Götgatan 78
Box 4285
102 66 Stockholm
Telefon: 0770-99 20 00
E-post: info@frogtail.se

Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av cookies.