Your credit everywhere

Allmänna villkor

Dessa kontovillkor (”Villkoren”) reglerar förhållandet mellan användare (”Kund”) och Folkefinans AS Norge Filial Sverige (”Frogtail”) avseende tillhandahållandet av ett s.k. Frogtail Konto genom Frogtails hemsida, www.frogtail.se.

Nedan finner du allmänna villkor som gäller för din registrering samt ditt innehav av ett Frogtail konto.

(”Allmänna Villkoren”)

1. Vårt erbjudande till dig

Frogtail Konto (”Tjänsten”) är en webbplats som drivs av Frogtail. Kunden ansöker själv om ett Frogtail konto via www.frogtail.se. Under namnet Mina Sidor (”Mina Sidor”) erbjuder Frogtail sina kunder tillgång till information samt kundanpassade låneprodukter.

Frogtail erbjuder privatlån med varierande återbetalningstider beroende på lånebeloppet.

Tjänstens närmare innehåll anges i vid var tid gällande tjänstebeskrivning som återfinns på Frogtails hemsida. För låneprodukterna som erbjuds genom Tjänsten gäller särskilda lånevillkor.

2. Din ansökan om Frogtail konto

Nedan angivna villkor måste vara uppfyllda för att du ska kunna ansöka om samt inneha ett Frogtail konto:

  • Har fyllt 18 år
  • Är folkbokförd i Sverige;
  • Har identifierat sig på sätt som Frogtail föreskrivit och
  • Att du inte har en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken (1949:381).

Det åligger dig som kund att tillse Frogtail med korrekta uppgifter i samband med ansökan om Tjänsten. Som ett led i öppnandet av Tjänsten samt där tillhörande förberedande aktiviteter och förenlig riskbedömning av dig som kund kommer Frogtail att genomföra kreditvärdering innebärande även kreditupplysning från externa kreditupplysningsföretag. Dokumentation i form av kopia på kreditupplysningen kommer att skickas till dig per post. Skulle din ansökan av någon anledning inte godkännas meddelar vi dig utan dröjsmål till den e-postadress eller det telefonnummer som du angivit i ansökan.

3. Avtalet avseende Frogtail kontot

Avtalet mellan Frogtail och dig som Kund anses ingånget när Frogtail har bekräftat att Tjänsten har öppnats för din användning.

4. Användning av Mina Sidor

Lån kan enbart beviljas till registrerade användare av Tjänsten. Du kan ansöka om att ingå ett kreditavtal med Frogtail genom att samtycka till det av Frogtail föreslagna lånebelopp vilket presenteras för dig när du loggar in på Tjänsten under Mina Sidor. Som en förberedande aktivitet kommer Frogtail, precis som omskrivs ovan, att genomföra kreditvärdering av din privatekonomi innebärande även kreditupplysning från externa kreditupplysningsföretag. Syftet med detta är att kunna presentera ett i synnerhet kundanpassat lånebelopp baserat på din privatekonomi samt på de uppgifter som Frogtail erhållit från dig i samband med öppnandet av Tjänsten. För det lånebeloppet som erbjuds genom Tjänsten gäller särskilda lånevillkor och ett kreditavtal anses ingånget först då du samtyckt till det av Frogtail föreslagna krediten.

5. Dina åtaganden

Tjänsten kan registreras enbart för eget bruk och är därmed personligt.
I de fall du misstänker att inloggningsuppgifter till kontot eller annan utrustning vilket gör det möjligt att förfoga över kontot kommit obehörig person till handa, åligger det dig att omedelbart kontakta Frogtail kring, samt att omgående spärra Tjänsten.

Tjänsten får inte användas i strid med Villkoren, svensk lag eller på sätt som enligt Frogtails bedömning utgör missbruk av Tjänsten. Det innebär vidare att du är återbetalningsansvarig för samtliga lån som beviljas dig via Tjänsten.

6. Avgifter till Frogtail

För Tjänsten utgår ingen särskild avgift. Vid återkommande inaktivitet under längre period gällande nyttjandet av Tjänsten kan viss administrativ avgift komma att påföras Kunden. Avseende lån samt andra avgiftsbelagda produkter inom Tjänsten ingås separata avtal samt därtill hörande villkor.

7. Drift

Tjänsten är normalt i drift tjugofyra (24) timmar per dygn, sju (7) dagar i veckan. Driften är dock under vissa tider oövervakad och driftstörningar kan förekomma under dessa tider. Utöver detta har Frogtail rätt att inskränka driften av Tjänsten för att exempelvis genomföra planerade systemuppdateringar. Denna typ av uppdateringar annonseras i regel på Frogtails hemsida.

8. Ditt Frogtail konto kan stängas av

Frogtail äger rätten att stänga av Tjänsten till omedelbart upphörande eller begränsa Tjänsten om:

  • Du inte fullgör dina skyldigheter vilka följer av Villkoren eller av de särskilda villkoren som börjar gälla i samband med ingåendet av ett eller flera kreditavtal,
  • Då Frogtail uppmärksammat att Kontot används av obehörig person,
  • Att det kommer till Frogtails kännedom eller ifall vi har anledning att misstänka att du använder eller kommer att använda Kontot i strid med Villkoren, svensk lag eller annan föreskrift.

9. Vårt ansvar

Frogtail ansvarar inte för indirekt skada förutom vid konstaterat uppsåt eller grov oaktsamhet från Frogtails sida. Vi ansvarar vidare inte i något fall för vare sig direkt eller indirekt skada hänförlig till Kundens angivande av felaktiga eller ofullständiga uppgifter vid kreditansökan eller i övrigt orsakad av låntagarens oaktsamhet eller passivitet. Oaktat ovan är Frogtail inte i något fall ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, driftstopp/tekniska problem, naturkatastrof eller annan liknande omständighet utanför Frogtails kontroll (force majeure).

10. Villkor för avtal och uppsägning

Avtalet om Tjänsten gäller tills vidare. Du kan dock när som helst välja att avsluta Tjänsten genom att kontakta Frogtail genom meddelande i enlighet med punkt 18.

11. Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Kontot är Frogtails egendom och får inte kopieras, ändras, överföras, tillgängliggöras eller på något annat sätt nyttjas än för att använda Kontot i enlighet med Villkoren.

12. Överlåtelse

Kund får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter som följer enligt dessa Villkor.

13. Om du byter adress eller kontaktuppgifter

För oss är det viktigt att vi har uppdaterade uppgifter om dig. Underrätta gärna oss omgående ifall du byter adress, telefonnummer, e-post eller annan viktig kontaktuppgift. Det är din skyldighet att inge sådan information till oss. Vänligen se punkten 15 nedan.

14. Du har ångerrätt

Kund har rätt att frånträda Tjänsten genom att skicka ett meddelande till info@frogtail.se inom fjorton (14) dagar från den dag då Frogtail bekräftade att ett Frogtail konto har skapats i ditt namn och personuppgifter eller den senare dag då du fick bekräftelse på att Tjänsten är aktiverad för ditt bruk.

15. Meddelanden till dig

När vi skickar ett skriftligt meddelande till dig så anses det ha kommit fram till dig senast sju dagar efter avsändandet om brevet sänts till folkbokföringsadressen eller till den senaste adress som du försett oss med. Detsamma gäller mottagandet av SMS-meddelanden vilka/vilket anses kommit dig tillhanda senast sju (7) dagar efter avsändandet. Även här är det dina senaste kontaktuppgifter som gäller, i det här fallet ditt mobilnummer.

16. Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enlig tillämplig lagstiftning. Frogtail är personuppgiftsansvarig för den behandling av låntagarens personuppgifter som vi utför. Vi behandlar dina personuppgifter för de ändamål och på det sätt som anges i vår personuppgiftspolicy som finns på www.frogtail.se/integritet.

16. Ibland ändrar vi allmänna villkor

Frogtail har rätt att ändra Villkoren. Ändringarna träder i kraft två månader efter det att du har blivit underrättad om detta. För det fall du inte godkänner ändringarna har du rätt att omedelbart säga upp Tjänsten.

17. Om du har frågor eller klagomål

Oavsett om du har allmänna frågor eller vill tala om något du är mindre nöjd med kan du alltid vända dig till vår kundservice:

Tel. 0770-99 20 00 eller e-post: info@frogtail.se.

Vi finns alltid här för dig men skulle du vilja ha en oberoende syn på saken så kan du vända dig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden: tel. 08-555 01 700, eller per brev: Box 174, 101 23 Stockholm.

18. Våra kontaktuppgifter

Folkefinans AS Norge filial Sverige (Frogtail)
516404-7044

Götgatan 78
Box 4285
102 66 Stockholm

Telefon: 0770-99 20 00
E-post: info@frogtail.se

Den svenska filialen hör till Folkefinans AS Norge med säte i Oslo, Norge. Folkefinans AS är ett licensierat kredit- och finansieringsföretag med norskt reg.nr 990 892 040, och står under huvudtillsyn av Finanstilsynet i Norge. Den svenska filialen står under tillsyn av den svenska Finansinspektionen.

Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av cookies.